“Dekat dan ”Di”

      No Comments on “Dekat dan ”Di”

Choo Hung Fei

Kata dekat merupakan golongan kata adjektif. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis, seperti yang terkandung dalam Tatabahasa Dewan. Antaranya termasuklah kata adjektif sifatan atau keadaan, seperti baik dan jahat, kata adjektif warna, seperti hijau dan kuning, kata adjektif jarak, seperti jauh dan dekat, dan kata adjektif ukuran, seperti tinggi dan rendah.

Kata di pula merupakan golongan kata tugas. Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat 17 jenis kata tugas, antaranya termasuklah kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata sendi nama, dan kata arah. Kata di berada dalam kelompok kata sendi nama.

Dalam hal ini, jelaslah bahawa kata dekat dan kata di bukan daripada golongan kata yang sama. Namun begitu, masyarakat lazimnya menggunakan kata dekat bagi menggantikan fungsi kata di dalam komunikasi lisan. Seolah-olah kata dekat telah mengambil fungsi kata di sebagai kata sendi nama yang merujuk tempat.

___

Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa September 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *