Kefahaman dan Pemahaman Adakah Kedua-duanya Sama?

Oleh S. NATHESAN

Baru-baru ini, semasa sesi kelas bahasa, timbul satu persoalan dalam kalangan murid saya tentang maksud kata nama terbitan kefahaman dan pemahaman. Persoalannya: Adakah kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama, atau sebaliknya? Umumnya, tanggapan pengguna adalah bahawa kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama, iaitu perkataan yang bersinonim dalam bahasa Melayu.

Dalam kalangan guru, sering juga timbul persoalan ini, khususnya ketika digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kerap juga, guru mengendalikan aktiviti membaca petikan dan kemudian latihan, sama ada secara lisan atau tulisan untuk menguji pemahaman pelajar mereka. Adakah aktiviti membaca, memahami petikan dan menjawab soalan mengenai petikan disebut sebagai latihan kefahaman atau latihan pemahaman? Kini, memang terdapat penggunaan secara bertukar ganti antara latihan kefahaman dan latihan pemahaman dalam kalangan guru.

Untuk memahami maksud kedua-dua perkataan tersebut, kita teliti dahulu maknanya. Entri dalam Kamus Dewan Edisi Keempat(2005) adalah seperti yang berikut:

Kefahaman: keupayaan (kemampuan) memahami, faham tidaknya (seseorang) akan sesuatu yang dipelajari (dibaca,dsb). Contoh ayat: Oleh itu, ujian keberkesanan pengajaran guru yang sebenarnya ialah kefahaman pelajar.

Pemahaman: perihal memahami, apa yang difahami tentang sesuatu atau sejauh mana sesuatu itu difahami, tanggapan. Contoh ayat: Kesan yang paling ketara yang saya peroleh daripada kursus ini ialah pemahaman saya tentang hakikat Islam sebagai tatacara hidup yang lengkap.

___

Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa, Mac 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *