Monthly Archives: May 2015

Retorik Pendedahan

      No Comments on Retorik Pendedahan

Sesuatu penulisan itu mestilah menunjukkan penggunaan bahasa yang gramatis dan susunan yang kemas agar idea yang hendak disampaikan jelas dan tepat. Idea itu pula perlu dikembangkan dengan teratur dan berkesan. Dengan perkataan lain, idea dalam ayat yang berturutan itu mempunyai kesinambungan dan berfokus pada isu yang diketengahkan.

Guru Ibu Bapa Kedua Pelajar

      No Comments on Guru Ibu Bapa Kedua Pelajar

Guru sebenarnya bukan sekadar guru di bilik darjah, tetapi juga pemimpin di situ. Mereka juga boleh memimpin pelajar dalam sistem moral, akhlak, kreativiti dan daya usaha. Sebagai contohnya, guru boleh mengambil sedikit masa sebelum memulakan sesi pelajaran dan pemelajaran dengan menyelitkan pendidikan akhlak dan akidah.