Category Archives: Pengajaran Bahasa

Retorik Pendedahan

Sesuatu penulisan itu mestilah menunjukkan penggunaan bahasa yang gramatis dan susunan yang kemas agar idea yang hendak disampaikan jelas dan tepat. Idea itu pula perlu dikembangkan dengan teratur dan berkesan. Dengan perkataan lain, idea dalam ayat yang berturutan itu mempunyai kesinambungan dan berfokus pada isu yang diketengahkan.

Tahap Band dalam PBS: Kaedah Penilaian dalam Transfomasi Pendidikan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) memberikan peluang kepada guru untuk meletakkan murid pada tahap pencapaian tertinggi yang mampu dikuasai oleh murid. Guru boleh memulakan pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap prestasi murid sama ada band rendah, pertengahan atau tertinggi berdasarkan rekod dan pemerhatian. Sesungguhnya, kewibawaan guru meletakkan tahap prestasi murid berdasarkan evidens yang dapat dibuktikan melalui instrumen atau alat yang telus.

Teknik Mengarang Sajak

admin   September 1, 2012   No Comments on Teknik Mengarang Sajak

Matlamat kurikulum BM Sekolah Menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan seharian, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk mengukuhkan tahap pemahaman murid terhadap genre sajak, guru digalakkan mengajarkan kaedah penulisan sajak kepada murid.